Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2)) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61.

  1. W zakresie wynikającym z ust. 1 zmianie ulega akt założycielski Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61, otrzymując brzmienie załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 3. Mienie pozostałe po likwidacji szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się na wyposażenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2010 r.
źródło


Taka miejscówka trafia się chyba tylko raz w życiu…
Miejsce idealne dla onanistów obrabiarkowych ;)